rss 
相关论文
基于前置学习的物理课堂教学策略20160212.doc
基于前置学习的物理课堂教学策略20160212.doc
(02/13/2016 21:43:14,151) [查看全文]
基于IRS即时反馈系统的物理课堂精准诊断初探20160210.doc
基于IRS即时反馈系统的物理课堂精准诊断初探20160210.doc
(02/13/2016 21:42:16,134) [查看全文]
“齐齐乐互动反馈系统”对提高物理教学有效性的研究20150225.doc
“齐齐乐互动反馈系统”对提高物理教学有效性的研究20150225.doc
(02/25/2015 21:35:39,86) [查看全文]
1/11GO
内容分类
即时互动 (64)
  开题材料 (5)
  教学课件 (23)
  教学课例 (3)
  问卷调查 (4)
  相关论文 (3)
  获奖证书 (10)
  中期检查 (1)
  结题材料 (6)
  结题证书 (1)